Projekt OPVVV

KHAN ACADEMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ČESKY

Společně s Bakaláři řeší Khanova škola grant financovaný z ESF OPVVV s cílem přeložit a pro české podmínky upravit středoškolský obsah Khan Academy. Všechny vzniklé digitální výukové zdroje (DVZ) jsou v souladu s posláním Khan Academy i pravidly projektu dostupné zdarma.

POKROK V REALIZACI PROJEKTU – CO VŠECHNO SE JIŽ NYNÍ MOHOU STŘEDOŠKOLÁCI NAUČIT

Tento text popisuje stav překladu a úprav DVZ pro používání ve školách a dalších projektových aktivit v srpnu 2021. Obsahuje přehled všech deseti DVZ, které v projektu vznikly nebo jsou ve fázi dokončování. Pro jednotlivé výukové zdroje uvádíme, na jakých školách proběhlo či probíhá jejich ověření ve výuce. Dále také uvádíme odkazy na metodické přehledy kurzů k použití pro učitele či další uživatele kurzů. Vzhledem ke koronavirové krizi a distančnímu vzdělávání byly široké veřejnosti průběžně zpřístupněny i kurzy, které nebyly dokončené – zveřejnění probíhalo po menších celcích.

Matematika – celkem 4 digitální výukové zdroje

Pro představení celkového pojetí a fungování předkládáme metodické video o kurzech matematiky.

Po představení obecného řazení kurzů na jednom z nich přibližujeme tři typy obsahu, který na stránkách najdete:
– česká videa s jednoduchou grafikou (1:24), která lze pouště různou rychlostí nebo k nim i použít český přepis nebo titulky,
– interaktivní cvičení (2:44), která nabízejí i krokované nápovědy, které si student může postupně odkrývat, pokud si neví rady, a
– souhrnné články a kvízy (6:25), ve kterých najdeme souhrn probíraného tématu.

Po dokončení kapitoly je možné si svůj pokrok ověřit v souhrnném testu. Video také na příkladu představuje způsob, jakým se dlouhodobě zlepšuje a upevňuje úroveň znalostí pomocí tzv. Mistrovských výzev (7:48). Nakonec představíme Khan Academy z pohledu učitele (10:55). Podíváme se na to, jak je možné zadávat úkoly a sledovat postup studentů.

Funkce

DVZ 1 Funkce je rozsáhlý kurz, který obsahuje i úplně základní kapitoly, opakující učivo ZŠ, pokračující kapitolami pokrývajícími obsah RVP G.

Spolupracující školy, kde v současné době probíhá ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova

Úvodní části tohoto zdroje jsou použitelné i pro 2. stupeň ZŠ, nebo v učňovském školství.
Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.

Komplexní čísla

DVZ 2 Komplexní čísla pokrývá téma, které má část škol ve svém ŠVP, část ne, RVP G ho nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že Khan Academy podporuje samostatné studium a individuální přístup, je to vhodný kurz pro rozvoj studentů se zájmem o matematiku i na školách, kde je oblast komplexních čísel jen jako rozšiřující učivo, a samozřejmě na školách, které ji v ŠVP mají.

Spolupracující školy, kde v současné době probíhá ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.

Analytická geometrie

DVZ 3 Analytická geometrie – tento kurz v současné době dokončujeme, ale je již zobrazen v menu české Khan Academy. Většina výukových prvků v tomto kurzu je již publikována. V plánu je dokončení posledních kapitol v září. Metodický přehled kurzu bude v dohledné době zveřejněn. 

Ověřování bude probíhat na školách:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova

Pravděpodobnost a kombinatorika

DVZ 4 Pravděpodobnost a kombinatorika – také tento kurz v současné době dokončujeme, ale již je veřejně dostupný a většina lekcí je dokončena.

Metodický přehled kurzu bude v dohledné době zveřejněn.

Ověřování bude probíhat na školách:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka

Fyzika – celkem 2 digitální výukové zdroje

Kurzy fyziky na Khan Academy Elektřina a Magnetismus, Vlnění a zvuku a jejich fungování představuje metodické video o kurzech fyziky, které připravil Mgr. Matěj Bína. 

Uvádí to, co z kurzů je užitečné pro školy, které mají fyziku jen v základním rozsahu (1:00). Poté nabízí přehled kapitol, které jsou vhodné pro gymnázia a školy s rozšířenou výukou fyziky (1:42). V neposlední řadě představuje i kapitoly učiva, které jsou nad rámec RVP G, ale mohou zaujmout talentované studenty (2:05). Po představení materiálů pro různé druhy škol si projdeme typy materiálů v češtině, které můžete na našich stránkách najít, tj. videa, články a cvičení (2:25). Dozvíte se, jak a s jakými omezeními je možné přepínat mezi českou Khan Academy a originálem v angličtině (3:00). 

Vlnění a zvuk

DVZ 5 Vlnění a zvuk je v kompletní podobě zveřejněný na české Khan Academy.

Spolupracující školy, kde probíhá ověřování:
-Gymnázium PORG Libeň

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.

Elektřina a magnetismus

DVZ 6 Elektřina a magnetismus ve třech kapitolách – Elektrický náboj a pole, Elektrický proud a obvody a Magnetické pole kurz seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty v této oblasti.

Spolupracující školy, ve kterých proběhlo kde probíhá ověřování:
– Gymnázium Kroměříž
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Zatlanka

Metodický přehled kurzu pro učitele je k dispozici zde.

Chemie – celkem 2 digitální výukové zdroje

Obecná chemie

DVZ 7 Obecná chemie je již veřejně dostupný na české Khan Academy a téměř kompletně dokončený.

Spolupracující školy, ve kterých proběhlo kde probíhá ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– MSŠCH Křemencova

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.

Fyzikální chemie

DVZ 8 Fyzikální chemie – tento kurz v současné době vzniká, ale již je zobrazen v menu české Khan Academy. Většina výukových videí v tomto kurzu je již publikována, cvičení a kvízy jsou postupně doplňovány.

Seznam spolupracujících škol bude v dohledné době zveřejněn.

Metodický přehled kurzu (stále v rozpracované podobě) je k dispozici zde.

Programování a informatika – celkem 2 digitální výukové zdroje

Programování

DVZ 9 Programování je v kompletní podobě zveřejněný na české Khan Academy. Tento DVZ je definován výčtem kapitol a je propojen s dříve přeloženými částmi v kurzu (Úvod do HTML/CSS a Úvod do SQL).

Ověřování proběhlo na školách:
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka
– Chystá se na Gymnázium Kroměříž

Metodický přehled kurzu bude v dohledné době zveřejněn.

Video o kurzech programování představuje napřed jednotlivé technologie, na které je kurz zaměřen (0:28): základy JavaScriptu (0:58), kde studenti začínají motivačním kreslením pomocí kódu a mají možnost používat interaktivní vestavěný editor při cvičeních a projektech, kde si mohou své pokroky ověřit. Poté se podíváme na kurz HTML/CSS (2:50), který mimo jiné obsahuje kapitolu Nástroje webového vývojáře, která může být vhodným doplňkem i jiného libovolného kurzu. Pokračujeme představením kapitol o jazyce SQL a pokročilého JavaScriptu (3:17), které jsou určeny spíše pro pokročilejší studenty. Nakonec (3:55) shrneme výhody i limity těchto kurzů, což Vám pomůže zjistit, které jeho části zvolit pro danou třídu nebo skupinu studentů.

Informatika – Počítače a internet

DVZ 10 Počítače a internet (informatika) pokrývá základní přehled o fungování počítačů a internetu v rozsahu střední školy (bez specializace na IT) . Obsahuje videa s titulky, cvičení a články, kromě témat v titulu kurzu ještě obsahuje kapitolu Digitální informace.

Ověření se chystá na školách:
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka
– Masarykova střední škola chemická

Metodický přehled kurzu bude v dohledné době zveřejněn.

JAK PROBÍHÁ OVĚŘOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

Různí učitelé, různé školy, různé třídy, různí studenti – taková je realita. A proto i ověřování samotné reflektovalo potřeby studentů v daných třídách. Khan Academy díky tomuto projektu nyní i v češtině předkládá širokou paletu výukových prvků, takže je možné z ní zadávat různě náročné části na míru třídě nebo skupinám studentů, i nechat studenty samotné, aby řídili své studium. Přesto díky nástěnce učitele na Khan Academy má učitel přehled o tom, čemu a jak dlouho se na platformě věnovali, co se jim dařilo a kde se zasekli. Může pak podle přehledu pro učitele nastavit ostatní výukové aktivity. Hodí se jak pro individuální práci podle zadání dávkovaného postupně, jak se osvědčilo během lockdownu při koronavirové krizi, ale i pro společnou práci. Učitelé tedy ověřovali celkovou funkčnost kurzu v rámci interaktivní platformy Khan Academy – učitelské a studentské nástroje. 

Část ověřujících učitelů spíše využila kurzy pro opakování a prohloubení učiva, část naopak pro jeho nastudování, tak aby cenný čas společně s učitelem byl využit k diskuzi nad tématem, doplňujícími dotazy a aplikaci poznatků. Při ověřování dochází také k diferenciaci studia: studenti, kteří se připravují na další studium daného oboru se pustili do lekcí s pokročilejším obsahem, naopak na humanitních gymnáziích nebo v případě jednotlivých studentů s jiným zaměřením, než je daný kurz, byly využity spíše základní části kurzu, pro získání všeobecného přehledu. Toto bylo nejvýraznější u kurzu Programování. Kurzy byly používány tak, aby podporovaly odpovědnost studentů za vlastní vzdělávání. Někteří studenti také využili přepínání mezi českou verzí a americkým originálem, bylo pro ně motivující propojit daný předmět s učením se jazyka.

Každé DVZ celkově projde ověřením pomocí používání po dobu několika týdnů v jedné konkrétní třídě na 3 z 5 zapojených středních škol. Ověřující vyučující v hodnotící zprávě komentují zkušenosti z pohledu učitele.