Projekt OPVVV

KHAN ACADEMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ČESKY

Společně s Bakaláři připravila Khanova škola díky grantu financovanému z ESF OPVVV lokalizaci 10 středoškolských kurzů Khan Academy. Všechny vzniklé digitální výukové zdroje (DVZ) jsou v souladu s posláním Khan Academy i pravidly projektu dostupné zdarma.

CO VŠECHNO SE NYNÍ MOHOU STŘEDOŠKOLÁCI NAUČIT

Tento text obsahuje přehled všech deseti DVZ, které v projektu vznikly. Pro jednotlivé výukové zdroje uvádíme, na jakých školách proběhlo jejich ověření ve výuce. Dále také uvádíme odkazy na metodické přehledy kurzů k použití pro učitele či další uživatele kurzů. Vzhledem ke koronavirové krizi a distančnímu vzdělávání byly široké veřejnosti průběžně zpřístupněny i kurzy, které nebyly dokončené – zveřejnění probíhalo po menších celcích.

Matematika – celkem 4 digitální výukové zdroje

Pro představení celkového pojetí a fungování předkládáme metodické video o kurzech matematiky.

Po představení obecného řazení kurzů na jednom z nich přibližujeme tři typy obsahu, který na stránkách najdete:
– česká videa s jednoduchou grafikou (1:24), která lze pouštět různou rychlostí nebo k nim i použít český přepis nebo titulky,
– interaktivní cvičení (2:44), která nabízejí i krokované nápovědy, které si student může postupně odkrývat, pokud si neví rady, a
– souhrnné články a kvízy (6:25), ve kterých najdeme souhrn probíraného tématu.

Po dokončení kapitoly je možné si svůj pokrok ověřit v souhrnném testu. Video také na příkladu představuje způsob, jakým se dlouhodobě zlepšuje a upevňuje úroveň znalostí pomocí tzv. Mistrovských výzev (7:48). Nakonec představíme Khan Academy z pohledu učitele (10:55). Podíváme se na to, jak je možné zadávat úkoly a sledovat postup studentů.

Funkce

DVZ 1 Funkce je rozsáhlý kurz, který obsahuje i úplně základní kapitoly, opakující učivo ZŠ, pokračující kapitolami pokrývajícími obsah RVP G.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Kroměříž

Úvodní části tohoto zdroje jsou použitelné i pro 2. stupeň ZŠ, nebo v učňovském školství.
Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Komplexní čísla

DVZ 2 Komplexní čísla pokrývá téma, které má část škol ve svém ŠVP, část ne, RVP G ho nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že Khan Academy podporuje samostatné studium a individuální přístup, je to vhodný kurz pro rozvoj studentů se zájmem o matematiku i na školách, kde je oblast komplexních čísel jen jako rozšiřující učivo, a samozřejmě na školách, které ji v ŠVP mají.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Kroměříž

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Analytická geometrie

DVZ 3 Analytická geometrie pokrývá témata geometrie v rovině, vektory a kuželosečky, tedy témata, která jsou součástí RVP G.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Pravděpodobnost a kombinatorika

DVZ 4 Pravděpodobnost a kombinatorika pokrývá témata kombinatoriky a pravděpodobnosti, tedy témata, která jsou součástí RVP G.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Fyzika – celkem 2 digitální výukové zdroje

Kurzy fyziky na Khan Academy Elektřina a Magnetismus, Vlnění a zvuku a jejich fungování představuje metodické video o kurzech fyziky, které připravil Mgr. Matěj Bína. 

Uvádí to, co z kurzů je užitečné pro školy, které mají fyziku jen v základním rozsahu (1:00). Poté nabízí přehled kapitol, které jsou vhodné pro gymnázia a školy s rozšířenou výukou fyziky (1:42). V neposlední řadě představuje i kapitoly učiva, které jsou nad rámec RVP G, ale mohou zaujmout talentované studenty (2:05). Po představení materiálů pro různé druhy škol si projdeme typy materiálů v češtině, které můžete na našich stránkách najít, tj. videa, články a cvičení (2:25). Dozvíte se, jak a s jakými omezeními je možné přepínat mezi českou Khan Academy a originálem v angličtině (3:00). 

Vlnění a zvuk

DVZ 5 Vlnění a zvuk je v kompletní podobě zveřejněný na české Khan Academy.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Kroměříž
– Gymnázium Elgartova

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Elektřina a magnetismus

DVZ 6 Elektřina a magnetismus  je již veřejně dostupný na české Khan Academy a kompletně dokončený. Je členěn ve třech kapitolách – Elektrický náboj a pole, Elektrický proud a obvody a Magnetické pole kurz seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty v této oblasti.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium Kroměříž
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Zatlanka

Metodický přehled kurzu pro učitele je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Chemie – celkem 2 digitální výukové zdroje

Obecná chemie

DVZ 7 Obecná chemie je již veřejně dostupný na české Khan Academy a kompletně dokončený.

Spolupracující školy, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– MSŠCH Křemencova

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Fyzikální chemie

DVZ 8 Fyzikální chemie je již přístupný v menu české Khan Academy. Kurz pokrývá témata Vliv interakcí mezi částicemi na vlastnosti látek, Vlastnosti plynů, Dělicí metody, Chemická kinetika, Termodynamika, Chemická rovnováha a Acidobazické rovnováhy, pH.

Seznam spolupracujících škol, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium PORG Libeň
– Gymnázium Elgartova
– MSŠCH Křemencova

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Programování a informatika – celkem 2 digitální výukové zdroje

Programování

DVZ 9 Programování je v kompletní podobě zveřejněný na české Khan Academy. Tento DVZ je definován výčtem kapitol a je propojen s dříve přeloženými částmi v kurzu (Úvod do HTML/CSS a Úvod do SQL).

Seznam spolupracujících škol, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka
– Gymnázium Kroměříž

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

Video o kurzech programování představuje napřed jednotlivé technologie, na které je kurz zaměřen (0:28): základy JavaScriptu (0:58), kde studenti začínají motivačním kreslením pomocí kódu a mají možnost používat interaktivní vestavěný editor při cvičeních a projektech, kde si mohou své pokroky ověřit. Poté se podíváme na kurz HTML/CSS (2:50), který mimo jiné obsahuje kapitolu Nástroje webového vývojáře, která může být vhodným doplňkem i jiného libovolného kurzu. Pokračujeme představením kapitol o jazyce SQL a pokročilého JavaScriptu (3:17), které jsou určeny spíše pro pokročilejší studenty. Nakonec (3:55) shrneme výhody i limity těchto kurzů, což Vám pomůže zjistit, které jeho části zvolit pro danou třídu nebo skupinu studentů.

Informatika – Počítače a internet

DVZ 10 Počítače a internet (informatika) pokrývá základní přehled o fungování počítačů a internetu v rozsahu střední školy (bez specializace na IT) . Obsahuje videa s titulky, cvičení a články, kromě témat v titulu kurzu ještě obsahuje kapitolu Digitální informace.

Seznam spolupracujících škol, kde proběhlo ověřování:
– Gymnázium Elgartova
– Gymnázium Zatlanka
– Masarykova střední škola chemická

Metodický přehled kurzu je k dispozici zde.
Kurz prošel recenzním řízením a získal kladné posudky hodnotitelů. Závěrečné posudky hodnotitelů naleznete zde: didaktický posudek, odborný posudek.

JAK PROBĚHLO OVĚŘOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU

Různí učitelé, různé školy, různé třídy, různí studenti – taková je realita. A proto i ověřování samotné reflektovalo potřeby studentů v daných třídách. Khan Academy díky tomuto projektu nyní i v češtině předkládá širokou paletu výukových prvků, takže je možné z ní zadávat různě náročné části na míru třídě nebo skupinám studentů, i nechat studenty samotné, aby řídili své studium. Přesto díky nástěnce učitele na Khan Academy má učitel přehled o tom, čemu a jak dlouho se na platformě věnovali, co se jim dařilo a kde se zasekli. Může pak podle přehledu pro učitele nastavit ostatní výukové aktivity. Hodí se jak pro individuální práci podle zadání dávkovaného postupně, jak se osvědčilo během lockdownu při koronavirové krizi, ale i pro společnou práci. Učitelé tedy ověřovali celkovou funkčnost kurzu v rámci interaktivní platformy Khan Academy – učitelské a studentské nástroje. 

Část ověřujících učitelů spíše využila kurzy pro opakování a prohloubení učiva, část naopak pro jeho nastudování, tak aby cenný čas společně s učitelem byl využit k diskuzi nad tématem, doplňujícími dotazy a aplikaci poznatků. Při ověřování dochází také k diferenciaci studia: studenti, kteří se připravují na další studium daného oboru se pustili do lekcí s pokročilejším obsahem, naopak na humanitních gymnáziích nebo v případě jednotlivých studentů s jiným zaměřením, než je daný kurz, byly využity spíše základní části kurzu, pro získání všeobecného přehledu. Toto bylo nejvýraznější u kurzu Programování. Kurzy byly používány tak, aby podporovaly odpovědnost studentů za vlastní vzdělávání. Někteří studenti také využili přepínání mezi českou verzí a americkým originálem, bylo pro ně motivující propojit daný předmět s učením se jazyka.

Každé DVZ prošlo ověřením pomocí používání po dobu několika týdnů v jedné konkrétní třídě na 3 z 5 zapojených středních škol. Ověřující vyučující v hodnotící zprávě komentovali zkušenosti z pohledu učitele. 

KURZ KHAN ACADEMY PRO VYUČUJÍCÍ

V rámci projektu vznikl rovněž kurz určený zejména pro pedagogickou veřejnost a jeho obsahem je především možnost využití platformy Khan Academy a všech dostupných nástrojů.
V kurzu Khan Academy pro vyučující se vyučující dozví:
– tipy, jak použít Khan Academy při výuce,
– nástroje dostupné v rámci platformy jako je možnost zadání, cesta k mistrovství, stanovování cílů a sledování pokroku.
Vyučující si po absolvování kurzu mohou zažádat o vystavení certifikátu o absolvování kurzu.

WEBINÁŘE

O novém výukovém obsahu a učitelských nástrojích na Khan Academy

Záznamy uskutečněných webinářů (2022):
Webinář 1
Webinář 2

Od počátku roku 2020 se obsah české Khan Academy rozvíjel zejména v oblasti středoškolských témat. Za poslední 2 roky byly lokalizovány díky podpoře z evropských fondů (v rámci programu MŠMT OPVVV) následující kurzy: Funkce, Komplexní čísla, Analytická geometrie, Pravděpodobnost a kombinatorika, Vlnění a zvuk, Elektřina a magnetismus, Obecná chemie, Fyzikální chemie, Programování: Javascript a Informatika: Počítače a internet.

Obsah webináře:
– představení nového obsahu, v čem je tento obsah unikátní, možnosti využití učitelského rozhraní. Užitečné rady a zkušenosti pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ ohledně tvorby videí.

Setkání bylo určeno:

  • učitelům druhého stupně základních škol, učitelům všech typů středních škol i učitelům vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v obsahu české Khan Academy a učitelských nástrojích,
  • zájemcům o spolupráci s Khanovou školou.